Infomex zawarł nową umowę z Centralnym Zarządem Służby Więziennej w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na realizacje usługi hostingu dla serwisów informacyjnych sw.gov.pl i dozorelektroniczny.gov.pl na okres 36 miesięcy.

 Oprócz usługi hostingu serwerów w zakres projektu wchodzi m.in.:

  • usługa wsparcia dla serwisów w tym udzielanie porad w zakresie obsługi serwisów,
  • usuwanie błędów krytycznych i zwykłych ujawnionych w toku eksploatacji serwisu,
  •  analizy wykrytych usterek, błędów i błędów krytycznych,
  • usuwanie przyczyn oraz skutków wykrytych usterek, błędów i błędów krytycznych,
  • dokonywanie aktualizacji serwisów oraz zapewnienia prawidłowego działania serwisów,
    a także związanych z tym aktualizacji dostarczonej dokumentacji i kodów źródłowych,
  • modyfikacja wyglądu i funkcjonalności serwisów wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa.

Służba Więzienna głównie realizuje zadania związane z ochroną społeczeństwa, resocjalizacją skazanych, wykonywaniu kar pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania. To umundurowana i uzbrojona Polska formacja, która podlega Ministrowi Sprawiedliwości z własną strukturą organizacyjną.